logotyp2a

Mieszalnik nitroksowy

Mieszalnik przeznaczony jest do mieszania powietrza atmosferycznego z tlenem w regulowanym stosunku od 21% do 40% tlenu, przy względnie stałym przepływie mieszaniny gazowej.

Idea działania urządzenia opiera się na możliwości ustawienia ilości przepływającego tlenu tak, aby uzyskać mieszaninę o określonej zawartości tlenu z zakresu 21%...40%. Nastawa odbywa się za pomocą przełącznika wielopozycyjnego z krokiem co 2%. Niezmienny przepływ mieszaniny skutkowałby bardzo precyzyjnym składem. Ponieważ przepływ mieszaniny zmienia się w pewnych granicach, to rzeczywista zawartość tlenu w mieszaninie może się różnić nawet o 2% od oczekiwanej.

Mieszalnik posiada również automatyczny tryb działania, który przejmuje kontrolę w zakresie +/-2% O2 od wartości nastawionej przełącznikiem wielopozycyjnym. W tym trybie możliwe jest osiągnięcie większej dokładności niż w trybie manualnym. Dodatkowo, możliwe jest nastawienie dowolnej wartości z przedziału 21%...40% z dokładnością nastawy 0,1%.

Karta katalogowa PDF